Stellar quarter for Snap

Bởi: Miguel A. Rodriguez

16:40, 04 tháng 2 2022

1643981976.png
The social media company surpassed earnings and revenue estimates across all segments

Since its 2017 listing, Snap scored the best Q4 of positive net income - $23 million. On an adjusted basis, it reported earnings per share of $0.22, marking a 135% increase from fiscal Q4 2020. The market was looking for $0.10 per share.

Also, the quarterly revenue jumped 42% year-over-year to $1.3 billion, surpassing the $1.2 billion estimated.

A surge was noticed in the number of daily active users (DAU), which reached 319 million, a 20% increase year-over-year, marking the fifth straight quarter of growth.

Snap’s annual revenue rose 64% to $4.12 billion, scoring the first full year of positive operating and free cash flow.

For Q1, Snap forecasts revenue between $1.03 - $1.08 billion, higher than the $1.02 billion estimates.

The markets were impressed with the company’s latest earnings. At the moment of writing, Snap’s stock price traded 46.49% higher.

Sources: finance.yahoo.com, tipranks.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.