Stocks closed on record highs as investors believe in a global economic recovery - Wednesday Review, April 7

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:17, 08 April 2021

The easy monetary policy is kept unchanged by the Federal Reserve

The US

USA30 rose 0.05%, and USA500 went up 0.2%, the latter closing at a new record high. TECH100 was down 0.1%. The Federal Reserve minutes didn’t offer any new data regarding the monetary policy.

Crude oil was at $59.51 a barrel.

Gold closed at $1,736.4 per ounce.

The Dollar Index reached a two-week low at 92.246.

 

Asia and Australia

Markets were mixed, as global markets were close to new record highs, and investors continued to hope for a global economic recovery.

HongKong45 was down 0.60%.

Japan225 inched up 0.02%.

Down under, Australia200 edged up 0.16%.

USD/JPY traded at 109.92.

 

Europe

Stocks were close to record highs as investors were looking for data on services sector activity. Germany30 and France40 traded flat. UK100 gained 0.3% as the country began the rollout of the Moderna COVID-19 vaccine.

Brent oil traded at $62.67 per barrel.

EUR/USD was flat at 1.1871.

Sources: reuters.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.