Stocks edge higher as the earnings season commences - Monday Review, July 12

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:07, 13 July 2021

Market watchers are cautious ahead of US inflation data and Powell’s testimony

The US

Wall Street closed at its highest level, lifted by tech and bank stocks as investors eyed the start of the second-quarter earnings season. USA30 rose 0.36%, while USA500 gained 0.35%. TECH100 climbed 0.21%.

Crude oil traded 0.8% lower at $73.95 per barrel.

Gold fell 0.3% to $1,804.55 an ounce.

 

Asia and Australia

Markets were up as traders kept an eye on the inflation data and US Federal Reserve Chairman Jerome Powell’s testimony later in the week for more clues on the economic recovery from the pandemic.

Japan225 was up 2.27%.

HongKong45 traded 0.86% higher.

Down under, Australia200 rose 0.90% despite reporting its most significant daily rise in COVID-19 cases this year due to the spread of Delta variant in Sydney. 

 

Europe

Stocks ended lower, with investors starting an eventful week on a cautious note. Moreover, European Central Bank President Christine Lagarde announced that the bank would update its guidance on monetary stimulus at its next meeting. Germany30 traded 0.2% lower. France40 and UK100 each lost 0.7%.

Brent oil fell 0.9% to $74.88 a barrel.

EUR/USD traded 0.1% higher at 1.1877.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.