Stocks mixed amid COVID-related meetings in Europe - Thursday Review, March 25

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:42, 12 April 2021

The US markets gained ground as an economic recovery is in sight

The US

Wall Street shrug off some of this week's losses as it closed in the green. The momentum was boosted by the Labor Department's positive data, which showed that the number of unemployment claims dropped to a one-year low. USA30 gained 0.62%, and USA500 went up 0.52%. TECH100 added 0.12%.

Crude oil traded 1.9% lower at $60.02 per barrel.

The Dollar Index reached its highest point since November 2020, trading at 92.697.

Gold lost 0.1% to $1,730.75 per ounce.

 

Asia and Australia

HongKong45 lost 0.22% after the city's administration put on hold the usage of BioNTech SE/Pfizer Inc "until further notice" as manufacturing defects are under investigation.

Japan225 went up 0.71%.

Down under, Australia200 edged up 0.12%.

 

Europe

Stocks traded in a mixed manner, as the focus was on the virtual meeting between EU leaders discussing the third wave of COVID-19 infections. Germany30 lost 0.1%, while France40 traded 0.1% lower, both recently tightening restrictions to curb the spread. UK100 went up 0.2%.

Brent oil fell 1.6% to $63.36 a barrel.

EUR/USD traded at 1.1804 after it lost 1.1804.

Sources: reuters.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.