Stocks retreat from rally ahead of the Federal Reserve meeting - Thursday Review, August 26

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:46, 27 August 2021

The forthcoming US Federal Reserve symposium keep investors on their toes

The US

Wall Street closed lower, with stocks in consumer discretionary, technology, financials among the biggest losers. Now, investors are waiting for the annual Federal Reserve Jackson Hole policy symposium on Friday. USA30 fell 0.54%, while USA500 lost 0.58%. TECH100 dropped 0.64%.

Crude oil settled down at $67.42 a barrel after it lost 1.4%.

Gold gained 0.15%, trading at $1,792.20 per ounce.

The Dollar Index was up 0.25%.

 

Asia and Australia

Markets were down, with China’s regulatory tightening for private industries clouding investor sentiment.

Japan225 fell 0.06%.

HongKong45 lost 0.24%.

Down under, Australia200 traded 0.39% lower.

 

Europe

Shares ended lower after data showed faltering German consumer morale amid rising COVID-19 cases. Germany30 dropped 0.4%, marking its lowest level in a week. France40 and UK100 declined 0.2% and 0.4%, respectively.

Brent oil lost 1.6%, reaching $71.07 per barrel.

EUR/USD was down 0.09% to 1.1760.

 

Sources: investors.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.