Stocks started the week in a predominantly good mood - Monday Review, April 26

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:19, 27 April 2021

Most markets maintained momentum ahead of the busiest week of corporate earnings

The US

Wall Street traded in a mixed fashion, ahead of the busiest week of the corporate earnings season. FAANG components are due to report after the market closes on Tuesday and Wednesday.  USA30 fell 0.03%, while USA500 was up 0.31%. TECH100 added 0.97%.

Crude oil traded 0.9% lower at $61.56 per barrel.

Gold climbed 0.1% to $1,779 per ounce.

 

Asia and Australia

Markets mainly were up as investors await the US Federal Reserve’s policy decision due later this week. Moreover, local political events left their mark on the markets.

HongKong45 added 0.20%.

Japan225 was up 0.27%.

Down under, Australia200 edged 0.11% lower.

 

Europe

Stocks edged higher as investors gear up for a busy week of earnings and economic data. Germany30 rose 0.22%, and UK100 climbed 0.21%. France40 rose 0.3%.

Brent oil fell 1% to $64.80 per barrel.

EUR/USD traded flat at 1.2096.

Read more about the upcoming earnings reports here!

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.