Strong beginning of the week for oil prices

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:13, 21 tháng 3 2022

1647860345.png
Russia-Ukraine negotiations haven’t reached a consensus yet, pushing oil prices higher

During the Asian trading hours, the crude oil and Brent oil prices jumped after the Russia-Ukraine talks didn’t show progress. Oil prices have been volatile in the past weeks, reaching record highs in March before diving more than 20% last week, below $100 a barrel.

The Russia-Ukraine situation has led to fears over supply disruptions because of US sanctions on Russian oil & gas. The UK and European Union announced that they would also phase out Russian fossil fuel. According to data from Goldman Sachs, in 2021, Russia supplied 11% of global oil consumption and 17% of global gas usage, and 40% of Western European gas consumption. Later this week, European Union governments and US President Joe Biden are set to meet, as the former considers an oil embargo on Russia.

Tight supply spooks the markets, with the International Energy Agency (IEA) calling for “emergency measures” to reduce oil usage. In its 10-point plan, the IEA suggests reducing demand by lowering the speed limit for vehicles, working from home for three days/week, and avoiding air travel for business. “We estimate that the full implementation of these measures in advanced economies alone can cut oil demand by 2.7 million barrels a day within the next four months, relative to current levels,” IEA officials stated.

Brent oil and crude oil traded at $111.46 per barrel and $108.25/barrel.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.