Strong job data

Bởi: Miguel A. Rodriguez

19:04, 05 November 2021

According to the latest report from the Bureau of Labor Statistics, the job market is leaving the pandemic’s effects behind

Non-farm payrolls increased more than expected by 531,000, with the figures topping the 455,000 payrolls initially estimated.

The way was led by the leisure and hospitality sector, with 164,000 jobs added, as Americans started travelling and going out. To the number also contributed the decreasing COVID-19 cases. So far, the sector has reclaimed 2.4 million positions lost during the pandemic. It was followed suit by professional and business services – 100,000, and manufacturing – 60,000. Retail added the least – 35,000 payrolls.

Since adding more than a million jobs in July, the labor market had slowed through the summer, with numerous letdowns in August and September. Also, the report comes during heightened concerns on the state of the labor market. The shortage has left companies unable to fill positions and had to scale back production and cut hours of operation.

At the same time, the unemployment rate came in at 4.6%, slightly lower than 4.7% expected by the market.

Following the reports, the markets reacted positively. USA30 added 0.36%, and USA500 went up 0.45%. The Dollar Index was seen 0.22% higher.

Sources: cnbc.com, forexfactory.com

 

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.