Strong Q3 earnings for Walmart

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:37, 19 November 2021

1637144558.jpg
Walmart’s fiscal quarterly earnings topped analysts’ expectations

The hypermarket chain reported for fiscal Q3 an adjusted EPS of $1.45, slightly beating the $1.40 expected. At the same time, the revenue came in at $140.53 billion, compared to the $135.60 billion expected. The revenue marked an approx. 4% increase from $134.7 billion reported in the year-ago period.

Walmart’s US same-store sales rose 9.2%, higher than the 6.9% expected by analysts. The e-commerce sales in the US increased by 8% in the quarter and 87% on a two-year basis.

Inflation is the latest issue that stores face, but Walmart seems to approach this situation better than other retailers. Brett Biggs, Walmart CFO, stated: “We’ve always been an inflation fighter for customers. […] Our scale and the product breadth that we have allows us to do things in a way that is beneficial to customers and beneficial to shareholders.” As Walmart is known for its “everyday low price,” consumers might buy more of their groceries, clothes, and other goods from it.

According to Biggs, Walmart is feeling pressure from the rising prices of fuel, shipping, and products, but Walmart has reduced the number of promotions without hurting sales.

Walmart updated the forecast for the year to adjusted earnings per share of $6.40 versus its prior expectation of $6.20 - $6.35.

As of Monday’s close, Walmart shares gained about 2% year-to-date. Its shares have lagged the USA500, which is up 30% so far.

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.