Stronger-than-forecasted quarterly figures for British Petroleum

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:54, 03 August 2021

Oil and gas giant topped Q2 earnings estimates while expanding its dividend and share buyback program

British Petroleum revealed a full-year underlying replacement cost profit of $2.8 billion, topping the $2.6 billion net profit reported for the first quarter of 2021. Analysts were looking for a Q2 net profit of $2.06 billion. Additionally, British Petroleum also increased its dividend by 4% to 5.46 cents per share.

Moreover, BP’s net debt fell to $32.7 billion from $33.3 billion, marking the fifth consecutive quarter of decreased debt from the $51 billion reported in Q1 2020.

British Petroleum results were driven by the strong commodity prices, with Brent oil reaching an average of $69 per barrel in Q2. Overall, oil prices rebounded in the past months, reaching multi-year highs.

In Q3, the UK-based company announced it would buy back $1.4 billion shares using a $2.4 billion cash surplus accrued in the first half of 2021. BP anticipates an annual dividend increase of 4% through 2025 based on an estimated average oil price of $60/ barrel.

At the moment of writing, BP stock price is up more than 4.50%. Year-to-date, the company’s stock price gained almost 15%.

Source: cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.