Successful Q4 2021 for Netflix

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:46, 27 tháng 1 2022

1642774229.png
The streamer posted earnings that beat analysts’ estimates

Netflix reported Q4 2021 earnings per share of $1.33, crushing the consensus estimates of 82 cents. Revenue came in line with the $7.71 billion forecasted. In the fourth quarter, Netflix added 8.28 million globally paid net subscribers, fewer than the 8.5 million subscribers reported during 2020.

Concerning the latest figures, Netflix acknowledged that increased competition from other companies was one reason for the slowdown. “Consumers have always had many choices when it comes to their entertainment time - a competition that has only intensified over the last 24 months as entertainment companies all around the world develop their own streaming offering,” the company’s officials stated.

The quarterly figures came after the company had announced prices increases in the US and Canada. In the US, the cost for the basic plan stands at $9.99, while the standard and premium are $15.49, and $19.99, respectively. Moreover, it started tapping into the gaming world. Netflix has been releasing games based on popular titles to subscribers.

For Q1 2022, the company expects to add 2.5 million subscribers. It also plans for weighted back-end content, with big premieres set for March.

The market didn’t react positively to the news, Netflix stock trading 19.4% lower in pre-market to levels unseen since June 2020.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.