Target’s Q1 results blew past estimates

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:18, 19 May 2021

1621426518.png
One of the largest American retailers posted stronger-than-expected first quarter 2021 figures

Target revealed that its sales rose 23% as the investments made in exclusive brands and services paid off. Like Walmart, the retailer said that it’s benefiting from the fact that the economy reopens. Apparel was Target’s strong suit in the quarter, with sales increase 60% year-over-year. In February, its activewear brand – All in Motion – was the latest private label to reach $1 billion in sales.

For the quarter ending May 1, Target reported an adjusted EPS of $3.69 compared to the $2.25 estimated. At the same time, revenue figures came in at $24.20 billion versus $21.81 billion expected. Its net income jumped to $2.1 billion, more than sevenfold from the year-ago period.

According to the company’s CFO, Michael Fiddelke, Target is on track to invest approx. $4 billion in 2021 to improve customer experience and open 30 to 40 new stores. Also, the company announced it will remodel 150 stores and implement curbside pickups at most of its locations.

At the moment of writing, Target stock price is trading almost 3% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.