Target tops Q3 earnings estimates

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:54, 19 November 2021

Target followed its competitor’s footsteps by beating Q3 2021 earnings expectations

For the quarter ended on October 30, Target reported an adjusted EPS of $3.03, ahead of the $2.83 expected by analysts. Revenue also topped the $24.78 billion estimated, coming in at $25.65 billion, marking a 13% from the same time last year. Comparable sales grew 12.7% as customers made more tips to stores and visits to the website.

Target’s most profitable month was August, as parents and students bought school supplies preparing to return to in-person learning. According to CEO Brian Cornell, despite sales having been strong throughout the year, they have been “punctuated during key seasonal moments.” He expects the seasonal pattern to play out again during the holiday season.

In early October, the retailer started the holiday season, increasing operations by hiring 100,000 seasonal employees, filling 30,000 new supply chain roles, and adding about 5 million extra hours to current staff. Moreover, to attract even more customers, Target has opened additional Disney and Apple shops and is playing up beauty with about 100 Ulta Beauty shops at Target stores and on the website.

Target expects same-store sales to rise between a high single to low double digits for the current quarter.

As of Tuesday close, Target share price is up nearly 51% year to date, pushing the market valuation to $130.01 billion.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.