Tech took over Wall Street - Tuesday Review, June 22, 23.06.2021

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:55, 23 June 2021

Investor inflation jitters calmed down by Powell’s latest comments

The US

Wall Street closed higher as Federal Reserve Chairman Jerome Powell continued to downplay fears over the quick pace of inflation. USA30 gained 0.20%, and USA500 rose 0.51%. TECH100 closed 0.79% higher at a new record high of 14,223.27.

Crude oil fell 0.35%, trading at $72.62 a barrel.

Gold was down 0.33% to $1,777.05 per troy ounce.

The Dollar Index was up 0.09% at 91.963.

 

Asia and Australia

Stocks were mainly up following the rebound in US counterparts. The possibility that policy tightening could be more gradual than expected put away investor fears regarding an inflation spike.

Japan225 soared 3.03%.

Down under, Australia200 jumped 1.41%.

HongKong45 inched up 0.01%.

 

Europe

Germany30 traded 0.21% higher as gains in the Chemicals, Telecoms and Tech sectors led shares higher. UK100 rose 0.3%.

Brent oil fell 0.35% to trade at $74.64 per barrel.

EUR/USD was down 0.05% to 1.1908.

Sources: investing.com, reuters.com.

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.