Tesla – a trillion-dollar company

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:06, 26 October 2021

1635254010.jpg
Tesla joins Apple, Amazon, and Microsoft in the trillion-dollar market cap club

News that Hertz ordered 100,000 vehicles to build out its electric vehicle rental fleet by the end of 2022 pushed Tesla to the $1 trillion market cap threshold. According to Bloomberg, the deal is the largest ever purchase of electric vehicles. Reportedly, this will bring Elon Musk’s company $4.2 billion.

“Electric vehicles are now mainstream, and we’ve only just begun to see rising global demand and interest. […] The new Hertz is going to lead the way as a mobility company, starting with the largest EV rental fleet in North America and a commitment to grow our EV fleet and provide the best rental and recharging experience for leisure and business customers around the world,” said Mark Fields, Hertz interim Chief Executive, stated.

Chief Executive Elon Musk tweeted “Wild $T1mes” a minute before the closing bell, with fans cheering the milestone.

Also, rumor has it that the electric cars are scheduled for delivery within the next 14 months. The vehicles will be available to customers in the US and parts of Europe as early as November.

The record-breaking deal comes one year after Hertz filed for bankruptcy protection during the height of the COVID-19 pandemic.

After the news hit the wires, Tesla stock price reached a new record, trading at $1,045 apiece midday. The stock closed 12.66% higher at around $1,024. The record-breaking stock price was also impacted by Morgan Stanley analysts, who revised the volume upwards to 8.1 million vehicles by 2030, pointing to an annual growth rate of 28%.

Since the beginning of the year, Tesla stock price jumped 47.4%, while USA500 added 21%.

 

Sources: cnbc.com, marketwatch.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.