Tesla delays the release of self-driving beta software

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:15, 11 October 2021

Tesla isn't ready to launch its Full Self-Driving Beta 10.2 software. The release got postponed

In a tweet posted Saturday, CEO Elon Musk announced that Tesla is not ready yet to launch Beta 10.2 software for its Autopilot system due to concerns about its build. According to a previous tweet, the company had planned to release the Full Self-Driving Beta 10.2 to about 1,000 Tesla vehicle owners with a perfect 100/100 safety score.

The delay follows a disappointing rollout of another Tesla program – Full Self-Driving Beta 9.2 – which was supposed to take place in August. For the current rollout, they will need several days to analyze the results. If successful, it will gradually be implemented to vehicles with scores of 99 and below.

Besides the delayed software rollout, Tesla recently came under the spotlight with its ability to produce vehicles, being compared with Xpeng and Nio. According to the published figures, China’s electric car companies are ramping up production faster than Tesla did in its early years.

The US-listed Xpeng revealed that it produced 100,000 cars – only six years after its launch. Its Chinese rival – Nio – reached that milestone in April. The latter was founded in late November 2014 under a different name and became Nio in July 2017.

For comparison, Tesla took 12 years from its 2003 launch to produce 100,000 vehicles. The US-based EV maker has increased the production capacity with factories in Shanghai and Berlin.

The delay didn’t have much impact on Tesla stock price. Regardless of the recent movement, Tesla shares have been up 11% since the beginning of the year. Its competitors aren’t so lucky: Xpeng lost 12% year-to-date, while Nio dropped 25%.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com, marketwatch.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.