Tesla posts record Q2 profit

Bởi: Miguel A. Rodriguez

13:53, 27 July 2021

Tesla reported an adjusted EPS of $1.45 compared to the 98 cents expected by the market. It also beat revenue expectations of $11.30 billion, with figures coming in at $11.96 billion

The company’s overall automotive revenue accounted for $10.21 billion, out of which $354 million came from sales of regulatory credits. Second place is taken by services and other revenues totaling $951 million. Tesla now operates 598 stores and service centers and a mobile service fleet that includes 1,091 vehicles. Compared to last year’s 121% increase, this quarter reported a growth of only 34%.

Moreover, Tesla is on track to build the first Model Y sedans in new Austin and Berlin facilities before the end of 2021. Still, during the investor call, Elon Musk warned that the global shortage in semiconductor supplies remains a severe problem and could impact production rates over the second half of the year.

However, the company’s cash position decreased about 5% from last quarter, reaching $16.23 billion. According to Tesla, the decline was “driven mainly by net debt and finance lease repayments of $1.6B, partially offset by the free cash flow of $619M.”

Following the release, Tesla stock price traded 1% higher.

Sources: cnbc.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.