Article Hero

The latest labor metrics did not impress the global markets - Thursday Review, July 15

1626421411.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
16 tháng 7 2021
Jerome Powell’s testimony reaffirmed the Fed’s stance that the economic recovery is “still a way off” from the levels needed to start asset tampering

The US

Wall Street closed the day in a mixed fashion as a fall in weekly jobless claims data fueled investor concerns about a recent inflation spike. USA30 rose 0.15%, while USA500 declined 0.33%. TECH100 lost 0.70%.

Crude oil fell 2.19% to $71.53 a barrel.

Gold traded 0.29% higher at $1,830.25 a troy ounce.

The Dollar Index was up 0.19% at 92.578.

 

Asia and Australia

HongKong45 gained 0.66% after the city administration announced that it would allow vaccinated residents and workers to return from countries deemed as highly high-risk.

Japan225 traded 0.85% lower ahead of the Bank of Japan policy decision due on Friday.

Down under, Australia200 gained 0.03% on lower-than-expected labor data for June.

USD/JPY fell 0.17% to 109.81.

 

Europe

UK100 lost 1.1%, with data showing the number of employees on British company payrolls jumped in June the most since the COVID-19 pandemic started. Germany30 traded 1.01% lower driven by losses in the Technology, Industrials and Consumer & Cyclical sectors.

Brent oil fell 1.97%, hitting $73.29 per barrel.

EUR/USD traded at 1.1812 after losing 0.19%.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.