The Russia-Ukraine conflict shakes the markets

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:30, 24 tháng 2 2022

1645711266.png
Some of the most sought-after assets surged today as Russia invaded Ukraine

Gold futures rose to their highest levels in more than a year, and it is on track for the most significant daily rally in about two years. Investors believe that the latest geopolitical tension will destabilize economies and intensify inflationary pressures.

April gold futures jumped 2.8% to $1962.50 per ounce after rising 0.2% on Wednesday. According to FactSet data, these levels are the highest since January 2021. Analysts think that Gold could reach the record high reported in 2020 - $2,075 per ounce if the conflict intensifies.

Not only did Gold react to the news. US stock futures fell significantly, with indexes off more than 2%. USA30 dropped 2.4%, while USA500 was down 2.5%.

Following the explosion in Kyiv, oil prices popped, with Crude oil trading 7.2% higher short of the $100 per barrel mark. At the same time, Brent jumped 7.7% to $104.56 per barrel, the highest level since 2014.

Also, the possibility of a tighter monetary policy has also affected investor sentiment.

Sources: cnbc.com, marketwatch.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.