The upcoming jobs report sets the markets in motion – Thursday Review, August 5

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:49, 06 August 2021

1628238368.png
New record highs for the US markets amid promising economic events

The US

Wall Street reached records, as optimism on the progress of the infrastructure bill and expectations for a strong monthly jobs report due Friday boosted investor sentiment. USA30 gained 0.80%, while USA500 added 0.6% closing at 4,429.10 points record. TECH100 also reached a record after it went up 0.8% - 14,895.12.

Crude oil rose 1.28% to $69.02 a barrel.

Gold was down 0.40% to $1,807.25 per ounce.

The Dollar Index lost 0.05% to 92.227.

 

Asia and Australia

Stocks in the region traded mainly higher as investors continued to digest mixed economic data and caution-tinged comments from the US Federal Reserve regarding the schedule for asset tampering and interest rate hikes.

Japan225 was up 0.31%.

HongKong45 inched up 0.10%.

Down under, Australia200 added 0.23% after trade data showed exports rose 4% month-on-month in June.

 

Europe

Germany30 gained 0.1%, and France40 increased 0.3%. UK100 slipped 0.1% after the country’s central bank outlined plans to wean the British economy off COVID-19-related stimulus measures.

Brent oil rose 1.19% to trade at $71.22 per barrel.

EUR/USD was up 0.05% to 1.1841.

 

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.