Article Hero

Twitter users vote for Musk to sell Tesla stock

1636371315.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
08 tháng 11 2021
Tesla started the week on the wrong foot

On Monday, the company’s share price fell as much as 7.5% in premarket trading as investors prepared for the upcoming Musk’s proposed sale of about a tenth of his Tesla holdings following a Twitter poll.

On Saturday, Elon Musk tweeted that he considers selling 10% of his stock if Twitter users approve the proposal. 3.5 million users engaged in the voting process, and 57.9% of people voted “Yes.” The poll came after Musk said he would exercise many stock options in the next three months, which would create a hefty tax bill.

Musk’s poll follows a US Senate Democrats tax proposal to tax billionaires’ stocks and other tradeable assets to finance Joe Biden’s social spending agenda. Moreover, a loophole that has allowed billionaires to defer capital gains taxes indefinitely will be closed.

According to Refinitiv Eikon data, in the three months to Nov 4, company insiders sold $ 259.62 million worth of shares.

Despite Musk’s enthusiasm, investors will also be waiting for a response from regulators. The US Security and Exchange Commission has ordered Tesla to vet any public communications-type material Musk made on the EV maker.

In Europe, Tesla’s Frankfurt-listed shares fell about 9%.

 

Sources: reuters.com, theguardian.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.