UBS reported a 14% profit increase in Q1

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:51, 29 April 2021

1619521196.png
The Swiss lender UBS reported today financial figures for Q1 2021

UBS posted a net income of $1.8 billion, marking a 14% increase from the same quarter last year. Analysts were expecting the numbers to come in at $1.6 billion. The bank said its revenues came in $774 million lower due to the collapse of Archegos hedge fund last month after taking on too much risk.

“We are taking it very seriously. We have started a very detailed review of the different prime brokers’ relationships that we have, the family offices’ relationship that we have as well, the risk management processes that we have, in order to really get the lessons learned and make sure we implement them, so that going forward it doesn’t happen again,” stated UBS CEO Ralph Hamers.

UBS revealed that it exited all exposure to Archegos, and all related losses in Q2 would be “immaterial” for it.

UBS expects its revenue to be impacted by “seasonal factors” such as lower client activity for the second quarter. On the other hand, the company is looking for a positive effect from higher asset prices. Still, it is aware of the “continued uncertainty” of the economic recovery, which could impact its subsequent earnings.

During the European trading session, UBS stock price fell more than 2%.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.