Ulta Beauty blew the markets away with its quarterly results

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:52, 31 May 2021

One of the largest beauty retailers in the U.S. reported first-quarter results that came ahead of the consensus

The premier beauty destination for cosmetics, fragrance, and various beauty products, Ulta Beauty announced earnings per share of $4.07, beating by far the $1.93 initially touted. The market was looking for an EPS of $1.93 on revenues of $1.64 billion. Ulta officials had the following things to say: "The net sales increase during the first quarter of fiscal 2021 was primarily due to the favourable impact in the U.S. from improving consumer confidence, government stimulus payments and the easing of COVID-19 restrictions." At the same time, the company's comparable sales went up 65.9% versus the 40.1% estimated by analysts.

For the full year 2021, Ulta Beauty's comparable sales are expected to increase between 23% - 25%, up from a previous outlook of 15% - 17%. Moreover, the EPS is seen at a high of $11.95 on revenues of $7.8 billion. The economic reopening is expected to boost the recovery in demand.

After the news, Ulta Beauty shares gained 5%.

Sources: cnbc.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.