US and EU to toughen sanctions

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:04, 06 tháng 4 2022

1649239217.png
The US and the European Commission proposed new sanctions, pressuring Moscow

The EU ambassadors will meet today to decide what steps to take after allegations of Russian war crimes in Ukraine. According to Ursula von der Leyen, the EU’s planned measures include:

  • A ban on coal imports worth €4bn a year and a full ban on four Russian banks, including Russia's second-biggest bank VTB
  • A ban on Russian ships entering EU ports (with some exemptions) and on Russian and Belarusian road transport operators
  • Bans on EU exports in advanced semiconductors and machinery worth €10bn and other EU imports on wood, cement, seafood, and alcohol.
  • Russian companies would also be barred from competing for contracts across the EU.

This is the fifth set of EU sanctions so far. The member states are planning on cutting the use of Russian gas by 2/3 by the end of 2022. They want to make Europe fully independent of Russian fossil fuels by 2023.

EU’s most recent proposals tighten sanctions on four Russian banks. Even though major Russian banks have been shut out of the Swift financial messaging system, Sberbank and Gazprombank are not, as they facilitate energy payment from Europe to Russia.

On the other side of the Atlantic, White House Press Secretary Jen Psaki stated that the measures would target Russian financial and state-owned bodies and some officials and oligarchs. The move will "hold accountable the Russian kleptocracy that funds and supports Putin's war.” The sanctions will include a ban on all new investments in Russia. She added that the sanctions would be announced in coordination with the EU and other G7 nations.

Sources: bbc.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.