US Dollar loses ground

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:37, 16 March 2022

1646740031.png
Euro recovers some territory. Oil prices continue to increase

The US Dollar edged lower, and the Euro traded marginally above the previous session’s 22-month low as the Russia-Ukraine situation intensifies, threatening the European growth outlook.

US Dollar Index – which tracks the greenback against a basket of six other currencies – traded at 99.275, maintaining its strength as a safe haven during these difficult geopolitical times. At the same time, EUR/USD traded 0.1% higher at 1.0863, trying to recover from last week’s sell-off. Since Russia started its attack on Ukraine, the Euro lost 4% against the US Dollar.

Now, markets are awaiting the European Central Bank meeting on Thursday. Still, the Euro is unlikely to get support, given that the likelihood of slowing growth in the region and rising commodity prices could push policymakers to delay rate hikes until later in the year.

Today, the USD/RUB pair was indicated 4.1% lower at 130.00. The RUB benefited from the lack of consensus between Western governments on banning Russia’s oil imports.

Oil

Oil prices jumped again today, Brent passing the $126 per barrel, as fears of sanctions against Russian oil and fuel exports rose concerns about supply. Crude oil futures for April delivery went up 1.92% to $121.69 per barrel.

The supply disruptions are a result of decreasing inventories worldwide.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.