US Inflation at its highest point in four decades

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:00, 10 February 2022

1644507292.png
The country’s Consumer Price Index rose significantly in January

According to the latest data from the US Labor Department, the consumer price index (CPI) jumped 7.5% compared to the year-ago figures, following a 7% increase reported in December. The wide inflation gauge rose 0.6% in January from a month earlier.

To the surprising increase contributed fuel oil, which rose the most in January – 9.5% as part of a 46.5% year-over-year increase. Overall, the energy costs gained 0.9% for the month and 27% for the year.

Shelter costs, which make up approximately a third of the total CPI number, increased 0.3% month-over-month, marking the smallest gain since August 2021. However, the segment has risen 4.4% over the past year and could impact future inflation readings.

The significant increase represents a substantial hit to Americans’ paychecks as the latest inflation reading is the highest since 1982, and the Federal Reserve is getting ready to raise interest rates.

Following the report, stock market futures declined, while the 10-Year US Treasury Bond jumped above 2%.

Sources: Bloomberg.com, forexfactory.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.