USD reached a one-week peak against competitor currencies, cryptos tumbled down

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:13, 08 September 2021

1631088844.jpg
The Dollar was on a rising trend on Wednesday, after a mix of positive developments, including a falling euro and higher Treasury yields. On the other hand, crypto prices saw hefty losses.

The DollarIndex, a relevant indicator measuring the currency’s power against six rivals, went slightly up to 92.580, after earlier hitting the 92.590 level, the highest since September 1.

Meanwhile, the euro slipped 0.05% to $1.1836 for the first time since September 2. The yen also traded lower against the Dollar, losing 0.08%.

Treasury Bond Yields – one of the reasons for higher USD prices

The benchmark Tnote10 peaked at 1.385% on Tuesday for the first time in almost two months, a rise of almost six bp from Friday's close.

Elsewhere in the crypto market

Cryptocurrencies struggled to recover from their overnight losses, apparently due to performance issues with several trading platforms.

#BTC fell 1% to around $46,400 after dropping to $42,900 on Tuesday. Earlier that day, it had reached an almost four-month high close to $53,000.

Source: investing.com.

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.