Article Hero

Veolia and Suez reached an in-principle deal

1618221663.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
12 tháng 4 2021
After battling in court over terms, Suez and Veolia reached an agreement

Last year, two of the most important European domestic utility providers, Veolia and Engie, were in talks to close a deal. At that time, Veolia was looking to purchase 29.9% of Suez at €15.50 per share, a price that valued the deal at around €2.9 billion.

Since February 2021, when the Paris-based Suez turned down an €11.3 billion takeover, the two companies have battled in court over the deals' terms. At that time, Suez considered Veolia's interest a takeover which "has not been solicited and has not been discussed at all with Suez."

Finally, it seems that the two companies have reached an in-principal agreement. The deal values Suez at €20.50 per share. Moreover, Suez won't dispose of its Australian assets, and it will deactivate its Dutch foundation.

Veolia and Suez have agreed to enter a definite merger by May 14.

Following the news, Veolia stock price went up 4%, while Suez gained 7%.

Sources: marketwatch.com, cnbc.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.