VW is looking to double the EV sales in China

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:57, 12 tháng 1 2022

1641909112.png
The year starts with high hopes from the German automaker

The Chinese market continues to be the focal point of Volkswagen after it sold more than 70,000 electric vehicles last year. The company is likely to double its ID battery for electric vehicles in China in the current year. The series is the backbone of VW’s plans in China.

Volkswagen Group, which includes brands such as Audi, Lamborghini, and Porsche, sold 3.3 million cars in China last year, 14% down from the previous numbers. Depending on the chip supply situation, the company is looking to boost the number by roughly 500,000 units in 2022.

While Volkswagen is looking to increase sales, Rolls-Royce is already ahead due to the high demand for luxury goods. CEO Torsten Müller-Ötvös stated: "In the luxury sector as a whole, the struggle was not so much focused on attempting to find customers, but rather producing enough product to satisfy huge customer demand." In China and the Americas, sales hit records. Goodwood plant is working at close to maximum capacity, and the order books are full well into Q3 2022.

Following the news, Rolls-Royce closed 1.19% higher, while Volkswagen ended 0.07% lower.

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.