Weekly EIA Oil Report – November 17th

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:35, 17 November 2021

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding diesel fuel, heating oil, gasoline and many more, for the week ending on November 12th

U.S. crude oil refinery inputs averaged at 15.4 mbpd, while gasoline production decreased last week, averaging to 9.9 million barrels/day. 

U.S. crude oil imports averaged at 6.2 mbpd, while commercial crude oil inventories (excluding Strategic Reserves) decreased by 2.1 mbpd from the previous week. 

The total motor gasoline imports (both the finished gasoline & gasoline blending components) from last week averaged at 823,000 bpd. Distillate fuel imports averaged 239,000 bpd, while the jet fuel product supplied was up 44.1% compared with the same 4-week period last year. 

Total commercial petroleum inventories decreased by 8.9 mbpd last week, as the total products supplied over the last month averaged at 20.2 mbpd, up by 3.9% from the same period, last year. 

Sources: eia.gov 

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.