Weekly Natural Gas EIA Storage Report for April 23rd

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:34, 23 April 2021

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories.

The working natural gas inventories in Europe at the end of March 2021 are reported to be the third-lowest known in 11 years of publicly available storage data, with the lowest reported level for the end-of-season for March noted in 2018, at 620 bcf.

Working natural gas inventories in Europe as of March 31, 2021 (the traditional end of the winter heating season) summed up to 1,087 bcf (31% capacity), based on data from Gas Infrastructure Europe (GIE). This year’s end-of-season inventories from Europe were 11% (133 bcf) lower than the previous five-year (2016‒2020) average and 44% lower than the record-high storage levels from 2020.

 

Europe’s natural gas inventories entered the winter heating season in November 2020 at a 95% capacity - the second-highest end-of-injection season storage level in Europe in more than a decade — but declined in January and February 2021 because of intense periods of cold weather.

As the European natural gas pipeline grid is not fully integrated between northern and southern parts, countries rely on domestic natural gas storage and LNG imports to meet demand, especially in the winter.

 

Domestic natural gas storage in several countries quickly got depleted, so additional flexible natural gas supplies, including imports of liquefied natural gas, were needed to meet demand. LNG imports in Europe have been increasing since February 2021, according to the GIE reports. The US played a major role in supplying the recent increase in LNG imports to Europe, being the world’s largest supplier of flexible LNG volumes.

 

Sources: eia.gov

 

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.