Article Hero

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for April 9th

1617970437.webp
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
09 tháng 4 2021
Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories.

EIA expects further annual slumps, with forecasts of declines in natural gas consumption of 0.2 Bcf/day in 2021, followed by a drop of 0.9 Bcf/d in 2022. The lower consumption from 2020 is attributed to warmer weather and weaker economic activity resulted from the pandemic, leading to less natural gas consumption in the industrial sector.

After being the only sector that had growth in natural gas consumption in 2020, the electric power sector is expected to be the primary source of the decline in natural gas consumption from 2021. With gas prices at historic lows in 2019 & 2020, natural gas is now more competitive than coal in the race to generate electric power.

EIA forecasts that all the other consuming sectors will have demand increases, but this will not offset lower consumption in the electric power sector, sparking an overall decrease in 2021.

The colder temperatures during early 2021, mixed with expectations of returning to typical weather during the end of 2021, resulted in a higher forecasted annual average consumption for 2021, both residential and commercial sectors, but followed by a slight decline in 2022.

 

 

Sources: eia.gov

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.