White House reduced the size of its infrastructure plan

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:34, 24 May 2021

The White House announced that it pared down the $2.25 trillion infrastructure bill

The bill reached $1.7 trillion after cuts to investment in broadband, roads and bridges. This represents President Joe Biden’s effort to bring together the opposition party regarding a subject that’s been a priority since his early days in office. Despite the steps taken so far, the two sides are still debating the size of the package and how to implement it.

According to a memo, the spending on broadband will be reduced to $65 billion from an initial of $100 billion. There is still some friction between the two parties regarding the expenditure on roads, bridges, and major infrastructure projects. The Republicans are looking to spend $48 billion, while Biden’s administration considers a drop to $120 billion, from an initial proposal of $159 billion.

The White House’s plan would also address climate change and social issues such as eldercare. The package’s cost will be covered by raising taxes on US corporations and wealthy Americans – those who make more than $400,000 per year.

At the moment of writing, USA30 and USA500 are trading 0.44% and 0.52% higher. The Dollar Index is trading lower at 89.892.

Sources: forbes.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.