Will Peloton be sold?

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:30, 08 tháng 2 2022

1644233778.png
Peloton is attracting interest from potential buyers

According to sources familiar with the matter, the retail behemoth Amazon is considering buying Peloton and is in talks with advisers regarding whether and how to proceed. Also, the Financial Times reported at the end of last week that Nike is evaluating a bid for Peloton.

All parties have declined to comment on the matter.

The news came just days after activist investor Blackwells Capital urged the company's board to put it up for sale and remove CEO John Foley, accusing him of deals that set high fixed costs and holding on to increased inventory while misleading investors about the need for capital. During the COVID-19 lockdowns, Peloton's sales surged as people bought equipment to workout at home. But as the restrictions started to be lifted, the company's fortune began to fade.

Peloton is going through a rough time trying to soften the blow to its growth by cutting the price of its famous bike and putting more money into ads. In January, Peloton revealed that it was reviewing the size of its workforce and working on the production levels. These measures followed a report which stated that the company was temporarily halting production of its popular fitness bikes and treadmills after a significant drop in demand.

Now all eyes are on Peloton Q2 2022 earnings, due February 8th.

At the moment of writing, Peloton's stock price was trading 23.25% higher.

 

Sources: cnn.com, ft.com, wsj.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.