Article Hero

XPeng added to mainland China stock trading link

1644409615.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
09 tháng 2 2022
Successful middle of the week for XPeng; shares surge

XPeng Hong Kong-listed shares have been included in a trading link to mainland China – Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

The Shenzhen-Hong Kong Stock Connect was launched in 2016 to make it easier for international investors to trade Chinese mainland-listed stocks and investors in China’s mainland to buy and sell Hong Kong-listed shares.

According to Brian Gu, president of XPeng, “the inclusion will not only further expand and diversify our investor base but also provide the opportunity for our customers, partners, and EV and technology investors in China to participate in our exciting growth story." It is the first smart EV company to be included in the Stock Connect program.

Since its 2020 US IPO, XPeng has been trying to expand its investor base. A year later, in 2021, it carried out a dual-primary listing in Hong Kong. The company is looking for investors at a time when the country’s EV market is expanding.

XPeng is trying to keep up with the market and its competitors and launched new models, the latest being in November – a sports utility vehicle.

At the moment of writing, XPeng Hong Kong-listed shares were trading 8% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com  

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.