Zoom earnings report tops estimates

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:32, 24 November 2021

Zoom beat analysts’ fiscal Q3 2022 expectations and revealed plans for early 2022

For the quarter ended October 31, Zoom revenue increased 35% from the year ago period to $1.05 billion. The figures came in slightly higher than the $1.02 billion expected. At the same time, the adjusted EPS came in at $1.11 versus $1.09 per share estimated. Also, it reported the slowest growth since at least 2018, before its 2019 IPO.

However, the company is expanding its usage within big organizations. Currently, Zoom has more than 2,500 customers who are spending over $100,000 per year, up 94% from the same time last year.

Zoom stock moved swiftly higher last year, becoming a fabric of culture as millions of people adopted the software to remotely attend classes and meet after the COVID-19 pandemic made in-person gathering difficult. Moreover, during the quarter Zoom called off its plans to buy cloud contact center software provider Five9 for $14.7 billion. The company revealed that in early 2022 it will launch its own cloud contact center.

For the fiscal Q4, Zoom forecasted adjusted earnings per share as high as $1.07, on revenues of $1.05 billion, pointing to a 19% growth.

Disregarding the after-hours move following the report, Zoom shares are down 28% since the beginning of the year, while USA500 gained 25%.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.