Good news for the US economy

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:01, 08 tháng 8 2022

1659943696.jpg
But the problem with the good news is that strong job creation is inflationary.

Last week, the US economy added 528,000 new jobs vs. 250,000 estimated, the unemployment rate hit 3.5% vs. 3.6% estimated, while the average hourly earnings went up to 0.5% vs. 0.3% estimated. These results prove that the Fed's goal of reaching full employment has been achieved.

However, the problem with this kind of good news is that strong job creation is inflationary. And since wild inflation data started coming out, this is now the Fed's main enemy, as officials have been saying for some time now. Although jobs are a lagging indicator, it is a proxy for inflation, as workers have more purchasing power.

The lower prices of raw materials registered lately may be a trigger to get inflation figures lower. But with a labor market on the rise and wages increasing, inflation expectations go up as well, and the Federal Reserve will be forced to continue with more aggressive interest rates. As a result of this employment figure, market interest rates rose.

The 2-year yield was up 19.1 basis points and 35 basis points for the week to 3.238%.

The 10-year yield was up 13.7 basis points yesterday and 17.3 basis points for the week at 2.827%. The 30-year yield was up 9.8 basis points and 5.4 basis points for the week at 3.066%

Still, Treasury bond yields are below the peak levels hit in recent weeks. As a result of this upward movement in market interest rates and the fact that forecasts for the next Fed meeting now call for a rise of 75 bps, the dollar strengthened.

The USD/JPY, the pair most sensitive to dollar interest rates, rose 200 pips on the day and broke the downward trend that had been running for a month.

Sources: Bloomberg, Reuters.

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.