Interest rate talks move stock markets

Bởi: Miguel A. Rodriguez

13:42, 28 March 2022

1648452459.png
Interest rates continued to rise globally after Fed officials leaned towards more aggressive decisions at upcoming monetary policy meetings.

The last to speak out in this regard was the head of the Chicago Fed, Charles Evans, who said that the Fed needs to raise interest rates "at the right time" this year and in 2023 to curb high inflation.

More and more investment banks are anticipating rate hikes of up to 2% for this year and above 2.5% for next year, as is the case with Bank of America. Morgan Stanley also forecasted a positive outlook for economic growth that counteracts the restrictive effect of monetary policy necessary to tackle inflation.

Stock markets continued to perform well despite Treasury bond yields rising, with the US 10-year bond reaching the 2.50% level, the highest since 2019.

DowJones30 added more than two weeks of consecutive gains, technically surpassing the 100 and 200-day moving averages and heading towards the next targets at 35,000 and 35,600.

The European stock markets have also had a positive performance along with their North American counterparts, even though Europe is the region most seriously affected by the conflict in Ukraine. However, the ECB's monetary policy of stimulus and the political decisions of the European Commission to abandon energy dependence on Russia is contributing to economic expectations not being so negative.

The German DAX index stopped gains over the last week, lagging behind the US indices rally. This could technically be a bullish flag that would anticipate new advances towards the pivot zone of 14,900, a level that would mark the turning point towards a market uptrend.

Sources: Bloomberg, Reuters.

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.