Monetary policy news moved the markets

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:20, 18 April 2022

1650266600.png
Equities ended lower last week while Treasury bonds and US Dollar bond yields rose as investors worried about the Fed's potential aggressive tightening of monetary policy.

Market sentiment leaned more towards a possible end to price increases and a less restrictive reaction from the Federal Reserve.

After two days of declines, the benchmark 10-year Treasury bond yield jumped as much as 2.82%, following the release of US economic data such as retail sales and unemployment claims.

On Thursday, the New York Fed President John Williams said that the US Federal Reserve should reasonably consider raising interest rates by half a percentage point at its next meeting in May, which was seen as a sign that even the more dovish members of the Fed agree with higher interest rates.

The markets witnessed sharp rate hikes by the New Zealand central bank and the Bank of Canada, a surprise rate hike by the Bank of Korea, and policy tightening by the Monetary Authority of Singapore. In short, we witnessed a global wave of more restrictive monetary policy.

US stocks had gained on Wednesday, hoping that price gains might be peaking. But Thursday's move can be seen as a sign of little conviction behind those hopes. The uncertainty is still regarded as too high.

Meanwhile, the euro fell to a two-year low against the dollar in the currency market, as ECB President Christine Lagarde's comments were seen as a sign the bank was in no rush to raise rates.

The interest rate differential between the dollar and the euro seems to widen even more after the different paths the respective central banks are taking. To this must be added the concern about the evolution of the war in Ukraine and the rise in oil and gas prices on which Europe is highly dependent.

EUR/USD traded below the major support at 1.0805 on Thursday before bouncing slightly in Friday's session, where liquidity was tight. The pressure on the pair will continue throughout the week with the French election next Sunday.

Sources: Bloomberg, Reuters.

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.