Miguel A. Rodriguez

Phân tích thị trường

Các sự kiện tài chính cung cấp thông tin hàng ngày cho các quyết định giao dịch của bạn. Tìm hiểu cách phát triển trực giác thị trường của bạn và cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của bạn với các nguồn lực do các nhà phân tích thị trường của chúng tôi tạo ra.

The Federal Reserve gave a clear signal about the beginning of the tapering program
Fear appears again in the market
Last week culminated with the so-called quadruple "witching day"
The latest US economic metrics had a positive impact on the markets
The slowdown in China is confirmed by yesterday’s retails sales numbers
Markets fall after data shows US inflation cooling