U.S. equities rejoice after Senate approves infrastructure investment bill - Market Overview

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:43, 11 tháng 8 2021

1628671757.png
The North American Senate passed the $550 billion infrastructure investment bill, boosting the U.S. economy.

However, the bill has yet to be approved by the House of Representatives, but no setback is expected. Although this investment proved a great stimulus for the economy, the markets already seem to have discounted it, as they had expected an investment proposal much higher than the approved one.

In any case, the USA30 index experienced a slight upward momentum after the news came out, reaching a new maximum at 35.174.

CPI report up next

Today, the market's attention will be on the U.S. CPI figures for July. Although the Federal Reserve focuses on employment as part of its monetary policy, we should also consider price stability equally important, precisely what CPI can reveal (or not).

A further rise in prices could put pressure on the Fed, forcing it to start reducing its stimulus policy and increase market expectations for an earlier-than-expected tapering announcement. The average market forecasts expect a decline in core inflation for July to 4.3%, in annual terms, from 4.5% in June, but some analysts predict further increases to 4.7%.

For the moment, after the latest employment figure and the approval of the bill on investment in infrastructure yesterday, long-term interest rates have experienced a noteworthy increase. The 10-year U.S. government bond reached ​​1.37% and could continue climbing if today's inflation figures do not carry on their upward trend.

Elsewhere in the Forex market

The U.S. Dollar strengthens against all its counterparts, driven by higher long-term interest rates and higher expectations of the start of tapering by the Fed.

EUR/USD fell sharply due to a stronger dollar, but also due to the weakness of the European economy after Germany’s ZEW economic sentiment came out, showing an abrupt fall to 40.4 from 63.3 in the previous month.

Technically, the pair is about to break down the 1.1704 area, below which a weekly double top would be activated with a theoretical target of 1.1150.

Sources: Bloomberg, reuters.com.

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.